2016 szeptemberében felmenő rendszerben indul útjára Budán a Gyermekszem.Pont Általános Iskola a Gyermekszem.Pont Alapítvány gondozásában. Az iskola 8 évfolyamon működne, köznevelési keretek között, így biztosítva a különböző intézményi típusok közötti átjárhatóságot.

Az iskola átfogó koncepciója a rendszer-pedagógia mentén bontakozik ki. Igyekeznek egy csokorba gyűjteni mindazokat a korszerű, a XXI. századi kihívásoknak megfelelő pedagógiai módszereket, amelyek mindegyike támogatja a rendszerszemléletet, hisz a rendszergondolkodás az, ami leginkább hiányzik a mai magyar kompetencia-szemléletű oktatásból.

Miről is van szó valójában? – kérdésünkre Dechertné Gelencsér Anna válaszolt

“Az iskolai oktatás egyik legfontosabb feladata az, hogy a tananyag elrendezésekor – figyelembe véve a törvényi szabályozókat, a NAT-ban megfogalmazott célokat, a kerettantervek által elrendelt óraszámokat, és tananyagtartalmakat – a fókuszba helyezze a tantárgyak közötti összefüggések bemutatását. A magyar diákok többsége a nyilvánvaló összefüggéseket sem képesek felismerni az egyes tantárgyak között, hisz egymástól abszolút elszeparáltan tanulnak mindent. A sokféle aspektusból történő megvilágítás segít a rendszerszemlélet kialakításában, nagyfokú tudatosságra, az analitikus gondolkodás képességének fejlődésére irányul indirekt, magától értetődő módon.

Ezt a hiátust kívánjuk pótolni a Gyermekszem.Pont Általános Iskola létrehozásával, ahol a pedagógiai, módszertani tudatosság nem opcionális, tehát nem azon múlik, hogy a gyermek megérti-e a tananyagot, jól tudja-e magát érezni az iskolában, érdekes órákon vesz-e részt, hogy éppen melyik pedagógushoz jár, hisz minden kollégánk az adott koncepció mentén dolgozik.”

Ajánljuk azoknak a gyermekeknek, akik

 • affinitást mutatnak valamely művészeti, vagy mozgásos tevékenység iránt
 • kellően kommunikatívak, nyitottak, érdeklődőek, kíváncsiak, bevonhatóak a kreatív feladatokba
 • összetett személyiségük révén nehezebben integrálhatóak a hagyományos keretek közé
 • nehezen tolerálják a nagyobb osztályközösséget
 • nagyobb közösségben nehezebben nyílnak meg, kicsit visszahúzódóak, tartanak a megmérettetéstől, mégis feladatorientáltak
 • szeretnek kipróbálni nyitottan sokféle tevékenységet, képesek az alkalmazkodásra, a változatos helyzetektől nem rettennek meg.

Ajánljuk azoknak a családoknak, ahol

 • a szülők fontosnak tartják, hogy gyermekük korszerű, használható tudás birtokosai legyenek
 • a szülők fontosnak tartják, hogy gyermekükre valóban jusson idő a tanórán, személyisége meg tudjon mutatkozni
 • a szülők fontosnak tartják az iskola és a szülő közötti rendszeres kommunikációt, akik igénylik a szülői közösség bevonását az iskolai működésbe
 • a szülők fontosnak és hasznosnak tartják a közismereti oktatás kiegészítéseként a széles repertoárral működő művészeti és idegen nyelvi nevelést
 • a szülők hisznek abban, hogy a jó iskola a szülő bevonása nélkül nem jöhet létre
 • a szülők szeretnék, hogy gyermekük támogató, az önkibontakoztatásra alkalmas, kommunikáció-központú intézményben tanulhassanak.

“Iskolánkban, támogató környezetben, kisebb csoportban ( max.22 fő ) változatos tanórai munkaszervezés mentén ( egyénileg, párban, kisebb heterogén csoportban ) zajlik majd az oktatás, különféle korszerű kooperatív tanulási technikákat alkalmazva.

A kommunikáció központú oktatás, nevelés híveként fontosnak érezzük a gyermekeket aktuálisan foglalkoztató témák megbeszélését a reggeli, beszélgető körök alkalmával, ahol a gyermekek a gyakorlatban, észrevétlenül tanulhatják meg a társas érintkezés szabályait: a másikra való odafigyelést, meghallgatását, az aktív hallgatás technikáját, a véleményalkotást, a megfelelő, adekvát személyes megnyilvánulások fontosságát.

Nagy hangsúlyt fektetünk a modern, digitális eszközök használatának beépítésére tanórai keretbe, hisz az elektronikus tananyagtartalom interaktív módon megjelenik a tanórán, valamint a tananyag feldolgozása során alkalmazzuk az animáció készítésének gyakorlatát is. Úgy hisszük, hogy az iskola, a pedagógus részéről szükséges az innovatív szemlélet, a folyamatos megújulás képessége, mert enélkül nem működhet hatékonyan a pedagógiai munka.”

 

“A nálunk tanuló gyermekek esetében komoly hangsúlyt fektetünk a tágabb értelemben vett művészeti nevelés ( képzőművészet, zene, tánc, dráma ) és a közismereti oktatás egymást támogató kiegészítésére. Az iskola mellett működő, szintén az alapítvány által működtetett Komplex Művészeti Mozgás és Nyelvi Központban zajló foglalkozásokon a nálunk tanuló gyermekek is részt vehetnek, kipróbálhatják mindazokat a tevékenységeket, amelyekhez kedvet éreznek mindenfajta kényszer, komolyabb elköteleződés nélkül.”

 

“A központunkba való jelentkezéskor tehát nem szervezünk felvételit, nincsenek tagozati vizsgák. Ugyanakkor rendszeresen mutathatják be a gyerekek egy-egy színvonalas közös produkció keretében az elsajátított “tudásukat”. Hisz a “megmérettetés”, a mások előtti megnyilvánulás “gyakorlása” feltétlenül fontos, a mindennapokban kikerülhetetlen. Mindezzel úgy gondoljuk, a családok életét is megkönnyítjük, hisz intézményen belül vehet részt a gyermek változatos szabadidős foglalkozásokon anélkül, hogy a családnak komoly logisztikai akadályokat jelentene a a gyermek, adott foglalkozásra való eljuttatása.”

 

“Mindezek mellett fontosnak tartjuk a nyelvtanítás korai elkezdését. Első osztálytól kezdve tanítunk egy választott idegen nyelvet természetesen az életkori sajátosságokat figyelembe véve játékosan, mégis beszéd-centrikusan, kezdettől fogva bontott csoportokban. 7. osztálytól kezdve – fakultatív jelleggel, a délutáni órasávokban – van lehetőség a második idegen nyelv elkezdésére.”

 

A Gyermekszem.Pont Általános Iskola, mint közfeladatot ellátó intézmény hivatalos tandíjat nem fizettet a családokkal, saját fenntartását, működési költségét a Komplex Művészeti Mozgás és Nyelvi Központba befizetett szolgáltatási díjakból fedezi.

Téglajegy kampányuk keretében A Gyermekszem.Pont Alapítvány anyagi támogatásához keresnek adományozó személyeket, cégeket. Céljuk, hogy a Budai Gyermekszem.Pont Általános Iskola 2016 őszén meg tudja kezdeni működését. Légy Te is Alapító! További információkat itt találsz